Autorització menors d’edat

HORARI CONCERT
Tal com estableix l’Article 53 del Decret 112/2010 de 31 d’agost:

Menors de 16 anys
Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors.

Els menors de 16 anys acompanyats de pare o mare trobareu el full d’autorització de menors aquí a la pàgina web o bé a l’entrada el mateix dia del concert. Els menors de 18 anys hauran d’abandonar la sala després del concert.

Majors de 16 i menors de 18 anys
Les persones majors de 16 i menors de 18 anys poden entrar a la sala quan es realitzin actuacions en directe en horari de concert sense pare/mare no han de presentar cap full d’autorització. En acabar l’actuació les persones menors d’edat no podran romandre a l’establiment.

HORARI SESSIÓ
Només està permesa l’entrada a la sala en horari de sessió als majors d’edat (+18).
Caldrà presentar el DNI original a l’entrada (no s’accepten fotos ni còpies).

Autorització per a menors de 16 anys acompanyats de pare/mare o tutor legal.